Viničné Šumice - oficiální stránky jihomoravské obce

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. podle vyhlášky Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanovuje struktura povinných informací, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 416/2008 Sb., v platném znění. Podle uvedených předpisů je obec povinna zveřejňovat následující informace:

1. Název

Obec Viničné Šumice

2. Důvod a způsob založení

Obec Viničné Šumice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 • Obec je základním územně samosprávním společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční, kontrolní a kulturní. 

Obec je navenek zastupována starostou. 

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Obec Viničné Šumice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
Adresa: Viničné Šumice 42, 664 06  Viničné Šumice
Telefon: +420 544 250 956
E-mail: skola@skolavinicnesumice.cz
Webové stránky: www.skolavinicnesumice.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Viničné Šumice
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní adresu

Obecní úřad Viničné Šumice
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice

4.3 Úřední hodiny

pondělí  8:00-12:00  12:30-17:00
středa  8:00-12:00  12:30-17:00

4.4 Telefonní čísla

+420 544 250 931

            4.5 Adresa internetové stránky

www.vinicne-sumice.cz

4.6 Adresa e-podatelny

posta@vinicne-sumice.cz

4.7 Další elektronické adresy

obec@vinicne-sumice.cz

            4.8 Datová schránka obce Viničné Šumice

ID: 6zabwqd

        4.9 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
      
         Jméno pověrence: Mgr. Andrea Sluštíková
         Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
         Číslo telefonu: 774 088 430, 533 304 213
         E-mailová adresa: slustikova@slapanice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - venkov, číslo účtu 10620641/0100

6. Identifikační číslo

00488372

7. Daňové identifikační číslo

Obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty obce
Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce

9. Žádosti o informace

 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v úředních hodinách
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

Více informací ohledně žádostí o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v úředních hodinách
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

Více informací ohledně příjmu žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo na podatelně. Odvolání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu žadatele
 • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

Více informací ohledně opravných prostředků

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace (pdf)

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (pdf)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace na www.portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

16. Licenční smlouvy

Obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.