Viničné Šumice - oficiální stránky jihomoravské obce

Elektronická podatelna obce Viničné Šumice je určena pro příjem datových zpráv podle nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny lze:

 • zasílat na elektronickou adresu obec@vinicne-sumice.cz,
 • zasílat na doručovací adresu obecního úřadu,
 • volat na telefon 544 250 931.

Úřední hodiny podatelny: pondělí a středa 8:00-12:00  12:30-17:00 hodin

Adresa elektronické podatelny: posta@vinicne-sumice.cz

Seznam povolených formátů datových zpráv:

 • dokument Rich Text Format (přípona rtf)
 • Microsoft Word (přípona doc)
 • prostý text (CP 1250) (přípona txt)
 • HTML dokument (přípona HTM nebo HTML)
 • grafický formát (přípon jpg, tif, gif)
 • Adobe Acrobat dokument (přípona pdf)

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jenom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Maximální povolená velikost jednoho souboru datové zprávy (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy s potvrzením doručením. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláni ihned po kontrole všech náležitostí souvisejících s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná, bude neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy, že zpráva nebyla přijata. Datová zpráva, u které bude zjištěn virus nebo jiný škodlivý software nebude zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ Viničné Šumice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 1. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podle § 14, odst. 2, zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37, odst. 4):
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen.
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 37, odst. 3, z8kona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně:

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců OÚ Viničné Šumice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv na adrese posta@vinicne-sumice.cz:

 • Bronislava Malíková - platnost od 15. 6. 2017 - 5. 7. 2018 do 19. 6. 2017